Puszki na komunikanty, Pateny

Bursa na pateny - 424 A

cena: 45.00 zł

Patena do kielicha - 900

cena: 115.00 zł

Patena do koncelebry 832

cena: 133.50 zł

Patena /ZB

cena: 143.00 zł

Patena do koncelebry 884

cena: 157.00 zł

Puszka do koncelebry 893

cena: 168.00 zł

Patena do koncelebry 848

cena: 193.00 zł

Patena - 001 N

cena: 195.00 zł

Patena - 001

cena: 204.00 zł

Patena 0355/D

cena: 215.00 zł

Patena Sr/ Vit

cena: 220.00 zł

Puszka do koncelebry 894

cena: 223.00 zł

Patena 413 C

cena: 230.00 zł

Puszka mini 834

cena: 230.00 zł

Puszka do koncelebry 864

cena: 240.00 zł

Patena 0356/D

cena: 245.00 zł